İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız

TESBOR, kendi bünyesinde yayımladığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği aracılığıyla İSG mevzuatına uygun bir biçimde sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı tesis ederek çalışanların maruz kalabilecekleri iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesini teminen, işyeri yetkililerince alınması gereken tedbirler ile çalışanlarca uyulması gereken kurallara ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir.

"Önce İş Sağlığı ve Güvenliği"

TESBOR'un insan ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıyı temel öncelik olarak görerek hazırladığı İSG Politikası; çalışanların yanı sıra alt işveren personeli ve de ziyaretçileri kapsamaktadır. Sürekli gelişim hedefi doğrultusunda faaliyet yürüten TESBOR, önümüzdeki dönemde de iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yasal mevzuat değişikliklerini ve uluslararası standartları yakından takip ederek hızla iş süreçlerine entegre etme kararlılığında olacaktır.

 

© Copyright 2020 Tesbor. Tüm hakları saklıdır